AP در مقابل گلوتن آرد؟ : تغذیه


اخیراً متوجه شدم که گلوتن (به شکل سیتان) تا دیروقت جایگزین گوشت بسیار شناخته شده ای است. آرد گلوتن موجود است که سالم تلقی می شود.

با این حال ، آرد AP بد / ناسالم تلقی می شود ، در حالی که سرشار از گلوتن است.

من اینجا چه چیزی را از دست می دهم؟ آیا می توانم نشاسته را از آرد AP بشویم و سپس یک ماده مصرفی سالم است؟

شاید یکی از شما لطفا مرا روشن کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید