آیا پراکندگی الکل بر نحوه پردازش بدن شما تأثیر می گذارد؟ (علاوه بر مستی کمتر): تغذیه


بگویید که 4 لیوان شراب وجود دارد که مصرف می شود.

سناریو 1: فرد 4 لیوان را در یک شب و به مدت 4 ساعت (بنابراین 1 لیوان در ساعت) می نوشد. بقیه روزهای هفته مشروب نمی خورم.

سناریو 2: فرد هر روز یک لیوان شراب به مدت 4 روز می نوشد.

چه فرقی می کند ، جدا از این واقعیت که فرد در سناریو 1 بیشتر مست است؟ آیا بدن شما بدتر است که همه چیز را در یک شب داشته باشید ، حتی اگر روزهای دیگر مشروب نخورید؟

پاداش اختیاری سناریو 3: فرد 2 لیوان شراب در شب به مدت 2 روز می نوشد.

فرقی در آنجا وجود دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید