محمدی: استعفا کردم چون فدراسیون درخواست شده است‌هایم را برآورده نکرد
محمدی: منصفانه ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم است کدام ممکن است در تجهیزات گلف پرسپولیس کارم را آغاز کرده‌ام. اجتناب کرده اند اول هم حضورم در پرسپولیس منافاتی همراه خود کارکنان سراسری نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار بود همراه خود محافظت سمت کارم را پیش ببرم.

دیدگاهتان را بنویسید