آیا می توان اندازه گیری پروتئین / چربی را از درصد تعیین کرد؟ : تغذیه


من فقط می خواهم از این قطعات گوشت گاو به عنوان مثال استفاده کنم زیرا در حال حاضر٪ s را پیش رو دارم. اگر می دانم قلب گوشت گاو 82٪ پروتئین و 18٪ درصد چربی است ، آیا می توانم از این اعداد برای تعیین گرم پروتئین و چربی در قلب 1oz گوشت گاو استفاده کنم؟ در مورد سایر برش ها / قطعات نیز همین امر صادق است … اگر بدانم ریه های گوشت گاو 86.5٪ پروتئین ، 13.5٪ چربی هستند ، آیا می توانم ماکروها را از نظر وزن تعیین کنم؟

(بله ، من می دانم که اینها نمونه های عجیب و غریبی از محصولات هستند ..

دیدگاهتان را بنویسید