افزایش ۳۰ درصدی خوردن بنزین در خراسان رضوی
اجتناب کرده اند ۲۸ اسفند سال قبلی تا نوک یکم فروردین ماه امسال ۲۵ میلیون لیتر بنزین {در این} قلمرو خوردن شده کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۳۰ سهم افزایش آرم می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید