خواه یا نه درگیری روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین بر فروشگاه های مواد غذایی ایران تأثیر خواهد گذاشت؟ – اورشلیم تحت وب | ایستگاه خبریرئیس اتاق اصناف کشاورزی ذکر شد: اگرچه درگیری عواقبی به در کنار ممکن است داشته باشد، با این حال برای وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دام چندان به روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین تکیه کن نیستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر است تا حد زیادی به ساخت خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودکفایی تکیه کنیم.

به گزارش قدس تحت وب، قاسم پیشور در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه شکسته نشده درگیری روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین بر فروشگاه های مواد غذایی ایران نیز تاثیر می گذارد، ذکر شد: در زمان درگیری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق بدترین شرایط را پایین اوج گذاشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزان ثابت بودند.» گفتند می‌توانند خوشایند ساخت کنند، حتی {در این} شرایط هم مستقل است. متعاقباً اجباری نیست درگیر این موضوع باشید.

وی ذکر شد: ما برای تامین محصولات می خواست شخصی صد سهم به آنها متکی نیستیم. در واقع باید ملاحظه داشت کدام ممکن است ذخایر خوبی در انبارها داریم.

رئیس اتاق اتحادیه های کشاورزی افزود: باید کانون اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگی به خودکفایی خانه داشته باشیم. مقامات باید {در این} زمینه حمایت های اجباری را داشته باشد. ملت ما این معنی را دارد کدام ممکن است جدا از غذاهای بومی، چرخ دنده غذایی را به کشورهای تولید دیگری صادر تنبل.

وی ذکر شد: محصولات کشاورزی را به ۵ دسته قطع کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر استان در میل ساخت قرار گرفت. برخی اجتناب کرده اند قراردادهای این کشت بسته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی نیز در مرحله انعقاد قرار دارد.

به آموزش داده شده است این مقام در کنترل در اتاق اصناف کشاورزی، گندم زیر محافظت کشت قراردادی است. دام نیز کسب حمایتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقوا دامداران حاضر تبدیل می شود. امروزه کشت استاندارد برنج در استان های شمالی در میل قرار دارد.

وی ذکر شد: باید تسهیلات کم بهره برای کشاورزان اندیشه در مورد شود. نهاده های می خواست مشابه کود، سموم را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در زمان صحیح به بازو کشاورز می رسد به همان اندازه کشاورز به شما فرصت دهد با بیرون اولویت محصولات شخصی را ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کالا برساند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی تصریح کرد: ۳۲ محصول استراتژیک کدام ممکن است زیر محافظت کشاورزی قراردادی هستند را ساماندهی می کنیم. در جاری حاضر گندم، زعفران، گوجه‌فرنگی، دانه‌های روغنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … خرس محافظت کشاورزی استاندارد قرار دارند.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است چرا همراه خود وجود قرارداد کشت در برخی اجتناب کرده اند روزهای سال همراه خود مازاد ساخت در برخی محصولات مواجه هستیم، ذکر شد: کشت پیمانی انجام تبدیل می شود با این حال آنقدر منسجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترک نیست کدام ممکن است همه محصولات را زیر چتر شخصی بگذارد. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، وزارت جهاد نگاه به گذشته متولی ساخت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت صنعت نیز در کنترل قیمت گذاری است کدام ممکن است باعث سردرگمی محصول شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امکان وجود نداشت. با این حال اکنون کدام ممکن است تمامی وظایف مزرعه به میز بر عهده وزارت جهاد الکترونیک کشاورزی است، امکان بدست آوردن به کشاورزی قراردادی مشترک موجود است.

تأمین: ایسنا

ts/

دیدگاهتان را بنویسید