واگذاری خانه به خانوارهای دارای ۳ فرزند


معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی:
متقاضیانی کدام ممکن است گذشته تاریخی تولد فرزند سوم هر دو اصولاً آنها بعد اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ۲۴ آبان ۱۴۰۰ باشد، می‌توانند همراه خود برای مشاوره سامانه ساختار‌های حمایتی مسکن به معامله با saman.mrud.ir در بخش نوع سرپرستی همراه خود محدوده امکان “قوانین حمایت اجتناب کرده اند خانوار و جوانی باند” نسبت به گزارش‌شناسایی اقدام کنند.

دیدگاهتان را بنویسید