نظام پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری بین‌المللی بدلیل یکجانبه گرایی همراه خود مشکل مواجه است


تشک روانچی اظهار داشت: حمایت پولی اجتناب کرده اند ملت‌های درحال رشد باید اجتناب کرده اند طریق ورود سرراست به دارایی ها مختلف اجتناب کرده اند جمله کمک‌های مناسب رشد‌ای (ODA) آسانسور شود.

به گزارش ملیت به نقل اجتناب کرده اند تجهیزات گلف خبرنگاران جوان، فرستاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور دائم جمهوری اسلامی ایران در گروه ملل  روز پنجشنبه در اجلاس تامین پولی رشد در نیویورک اظهار داشت: حق بدون هیچ ملاحظه ای هر کشوری است کدام ممکن است فارغ اجتناب کرده اند معمول‌های دوگانه عضوی اجتناب کرده اند عالی نظام غیرتبعیض‌آمیز تجاری چندجانبه باشد، با این حال گروه خرید و فروش جهانی کدام ممکن است عضویت  ایران در آن {به دلیل} اعمالِ تأثیر می گذارد سیاسی برخی ملت ها، بیش اجتناب کرده اند ۲ دهه رد شده است، اکنون هدف رفتار از حداکثر یکجانبه‌ی بوتلگ قرار گرفته کدام ممکن است یکپارچه چنین وضعیتی، تمامیت نظام تجاری بین‌المللی را همراه خود خطر مواجه می‌تدریجی.

گروه خرید و فروش جهانی WTO عالی گروه در سراسر جهان مالی است کدام ممکن است کار آن سیاستگذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضع مبانی در زمینه تعرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اِعمال مجازات برعلیه ملت‌های عضو خاطی است.

مقر بی نظیر این گروه در شهر ژنو سوئیس میباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر ۱۶۴ عضو ملایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳ مقامات عضو ناظر این گروه هستند.

ایران عضو مناسب WTO نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده اجتناب کرده اند سال ۸۴ عضو ناظر شده است.

عضویت در گروه خرید و فروش جهانی درهم آمدن است پذیرفتن قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاهدات متعددی است کدام ممکن است مورد قبول ملت‌های عضوقرار گرفته‌است.

این سطوح برای ادغام کردن تقاضای عضویت، پذیرش تقاضا الحاق (شناخته شده به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش پوشش‌های تجاری ملت، تشکیل گروه کاری الحاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام مذاکرات دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندجانبه‌ای اطمینان حاصل شود که تصمیم گیری شرایط عضویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حصول هماهنگی برای الحاق است.

علاوه بر این کارشکنی‌های خارجی بر اوج عضویت ایران در گروه خرید و فروش جهانی برخی مبانی خانه مثل دستور ۴۴ قوانین اساسی ومالکیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحصار مقامات بر صنایع ومعادن غول پیکر، بانکداری، رادیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون، کشتیرانی، هواپیمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره هر دو تک نرخی نبودن نرخ پول خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی درمورد به بیمه‌های خارجی، خارجیان در ایران، تعرفه‌های بالای واردات اجتناب کرده اند جمله عواملی هستند کدام ممکن است عضویت ایران را {در این} گروه همراه خود معطلی برخورد با کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید