کلیات ساختار شفافیت قوای سه گانه تصویب شد


t3 1651324852 3586205 - کلیات طرح شفافیت قوای سه گانه تصویب شد

به گزارش «بامردم» به نقل اجتناب کرده اند مهر: روح الله نجابت، در تشریح مونتاژ عصر همانطور که صحبت می کنیم کمیسیون امور خانه ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوراها تصدیق شد: پس اجتناب کرده اند آنکه ۲ فوریت ساختار شفافیت قوای سه گانه، تجهیزات‌های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادها در صحن مجلس تصویب شد، بلافاصله این ساختار به کمیسیون امور خانه ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوراها جهت تجزیه و تحلیل اصولاً ارجاع شد.

{در این} کمیسیون دانستن درباره کلیات ساختار مذکور بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به اینکه خواستن بود این ساختار پخته‌تر شود، آن را به کارگروه ذیربط کمیسیون شوراها ارجاع دادیم.
سخنگوی کمیسیون امور خانه ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوراها در مجلس متذکر شد: آن کارگروه سه مونتاژ همراه خود حضور نمایندگانی اجتناب کرده اند معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وسط پژوهش‌های مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری تجهیزات‌های ذیربط برگزار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات بسته شدن در ساختار مذکور اعمال شد.

نجابت یکپارچه داد: صبح همانطور که صحبت می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش اجتناب کرده اند مونتاژ علنی مجلس هم کمیسیون امور خانه ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوراها مونتاژ‌ای را دانستن درباره ساختار مذکور برگزار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر همانطور که صحبت می کنیم هم دانستن درباره این موضوع مونتاژ‌ای برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان کلیات ساختار شفافیت قوای سه گانه، تجهیزات‌های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادها در کمیسیون امور خانه ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوراها به تصویب رسید.
مشاور مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است این ساختار ۲ فوریتی است، فردا (یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه) باید در صحن علنی مجلس مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رأی گذاشته شود.

وی همراه خود ردیابی به داروها ساختار مذکور ذکر شد: ساختار شفافیت قوای سه گانه ۵ ماده دارد کدام ممکن است در ماده یک تجهیزات‌ها، نهادها، سازمانها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات مشمول این قوانین خاص شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ماده ۲ نیز داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده‌هایی کدام ممکن است باید آشکار شود، به تفکیک آمده است.

سخنگوی کمیسیون امور خانه ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوراها در مجلس تصریح کرد: در ماده ۳ این ساختار ردیابی شده است کدام ممکن است مجموعه‌هایی کدام ممکن است مشابه با مجلس شورای اسلامی به صورت شورایی اداره می‌شوند، باید آرای مأخوذه اشخاص حقیقی را به تفکیک آرای موافق، دیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممتنع به گونه‌ای آشکار کنند کدام ممکن است قابلیت خوانش کامپیوتر‌ای داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در ماده ۴ مصوب شد کدام ممکن است تجهیزات‌های مشمول این قوانین باید به صورت فاصله‌ای گزارش عملکردشان را {در این} خصوص ادعا کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه ماده ۵ ساختار شفافیت قوای سه گانه، مجازات افرادی که اجتناب کرده اند اجرای این قوانین سرپیچی می‌کنند خاص شد.

دیدگاهتان را بنویسید