روز فردوسی/ رستم نه سوپرمن است نه عارف کامل
محمد منصور هاشمی: یکی از زیباترین جنبه‌های شاهنامه این است که رستم «سوپرمن» نیست، اهل دم غنیمت‌شمردن است و خوش باشی. قدردان خوراک و نوشاک، اهل ساز و بزم…

دیدگاهتان را بنویسید